Livraison: actuel env. 3-4 jours ouvrables | Droit de retour étendu : 60 jours | Aide & Contacts
15 % sur les tapis de salon* | avec le code : HOME
00Tage 00Std 00Min 00Sek

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH NA INSTAGRAMIE

1) Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej


1.1 W dalszej części informujemy o postępowaniu z Państwa danymi osobowymi. W tym kontekście dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować.

Prosimy o dokładne sprawdzenie, jakie dane osobowe udostępniają nam Państwo za pośrednictwem Instagrama. Instagram jest częścią grupy spółek Meta i współdzieli infrastrukturę, systemy i technologię z Meta i innymi spółkami Meta (https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp). Wyraźnie wskazujemy, że Meta przechowuje dane użytkowników swoich usług (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może je również wykorzystywać do celów biznesowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Meta na Instagramie można znaleźć w polityce prywatności Instagrama pod adresem https://help.instagram.com/help/instagram/519522125107875/

Nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez Meta. Ponadto nie jest dla nas jasne, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim zakresie Meta przestrzega istniejących obowiązków usuwania danych, jakie oceny i powiązania są dokonywane za pomocą danych i komu dane są przekazywane. Jeśli chcą Państwo uniknąć przetwarzania przekazanych danych osobowych przez firmę Meta, prosimy o skontaktowanie się z nami w inny sposób. Nasze pełne dane kontaktowe można znaleźć wśród naszych informacji kontaktowych na Instagramie.

1.2 Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Niemcy, Tel.: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, Fax: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, e-mail: info@benuta.com, o ile samodzielnie przetwarzamy wyłącznie dane przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem Instagrama. O ile dane przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem Instagrama są również lub wyłącznie przetwarzane przez Meta, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, jest oprócz nas również podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.


2. Inspektor ochrony danych


Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Dr. Ralfem W. Schadowskim (Krefelder Str. 121, 52070 Aachen) można skontaktować się mailowo pod adresem gdpr@benuta.com.

Z inspektorem ochrony danych Meta można się skontaktować za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


3. Przetwarzanie danych podczas kontaktu z nami


Sami zbieramy dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub komunikatora. Mogą Państwo zobaczyć, jakie dane zbieramy, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego z odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub skontaktowania się z Państwem oraz związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt z Państwem ma na celu zawarcie umowy kupna-sprzedaży, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania, o ile nie ma prawnych zobowiązań do zatrzymania danych. Przyjmujemy, że przetwarzanie jest zakończone, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.


4. Prawa osoby, której dane dotyczą


4.1 Obowiązujące prawo ochrony danych zapewnia Państwu liczne prawa wobec administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych (prawo do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostały wymienione poniżej:

  • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO;
  • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 19 RODO;
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
  • Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

4.2 PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU


JEŚLI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UPRAWNIONY INTERES, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ. JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJĄCE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEWAŻAĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB, JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY CELOM ZWIĄZANYM Z DOCHODZENIEM, WYKONYWANIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI PRAWO ZŁOŻYĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU OKREŚLONYCH DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ TEGO RODZAJU. SPRZECIW MOŻNA ZŁOŻYĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.

5) Okres zapisywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych oblicza się w oparciu o konkretną podstawę prawną, w związku z celem przetwarzania i – o ile mają zastosowanie – dodatkowo na podstawie właściwych ustawowych terminów przechowywania (np. terminów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

W przypadku obowiązywania ustawowych terminów na przechowywanie danych osobowych, przetwarzanych w ramach zobowiązań wynikających z czynności prawnych lub podobnych czynności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresu przechowywania, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub przygotowania do zawarcia umowy i/lub po naszej stronie wygasł prawnie uzasadniony interes w zakresie dalszego przechowywania tych danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 2 RODO.

Jeżeli z innych informacji dot. szczególnych przypadków przetwarzania zawartych w niniejszej polityce prywatności nie wynika inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną ponadto usunięte, gdy nie będą dłużej wymagane do celu, w jakim zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

*L'offre se termine le mardi 30 mai 2023 à 12h et s'applique à tous les articles du site https://www.benuta.ch/fr/special-offer.html. Pas de commande minimale. Non combinable avec d'autres bons de réduction. La publication commerciale du code de réduction (par exemple sur les sites ou blogs de coupons) n'est pas autorisée.