Livraison: actuel env. 3-4 jours ouvrables | Droit de retour étendu : 60 jours | Aide & Contacts
SOLDES D'HIVER SPÉCIAL | 20 % EXTRA*
Obtenir un code maintenant

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING OP FACEBOOK

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon


1.1 Hierna informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn in deze context alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Wij verzoeken u zorgvuldig na te gaan welke persoonsgegevens u via Facebook met ons deelt. Zolang u op uw Facebook-account bent ingelogd en ons Facebook-profiel bezoekt, kan Facebook deze aan uw Facebook-profiel toewijzen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat Meta, als exploitant van Facebook, de gegevens van haar gebruikers (bijv. persoonsgegevens, IP-adres enz.) opslaat en deze gegevens ook voor zakelijke doeleinden kan gebruiken. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/policy/

Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en verdere verwerking door Facebook. Bovendien is het ons niet duidelijk in hoeverre, waar en hoe lang de gegevens door Facebook worden opgeslagen, in hoeverre Facebook zich houdt aan bestaande verwijderingsplichten, welke evaluaties en koppelingen met de gegevens door Facebook worden gemaakt en aan wie de gegevens door Facebook worden doorgegeven. Als u wilt voorkomen dat Facebook persoonsgegevens verwerkt die u aan ons hebt doorgegeven, kunt u op een andere manier contact met ons opnemen. Onze volledige contactgegevens vindt u in ons impressum op Facebook.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Duitsland, Tel: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, Fax: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, E-Mail: info@benuta.com, voor zover wij de door u via Facebook aan ons doorgegeven gegevens uitsluitend zelf verwerken.

Voor zover de door u via Facebook aan ons verstrekte gegevens ook of uitsluitend door Meta als exploitant van Facebook worden verwerkt (gegevens over inzichten), is naast ons ook Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen op grond van artikel 26 AVG, die u hier kunt inzien: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Bovendien is voor het gebruik van bepaalde Facebook-producten, zoals de zogenaamde "Facebook Business Tools", en voor de gegevensverwerking die als gevolg daarvan wordt uitgevoerd, een aanvullende overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland Ltd. als gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking op grond van artikel 26 AVG van toepassing is, die hier kan worden bekeken: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.


2. Functionaris voor gegevensbescherming


U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken: "Dr. Ralf W. Schadowski, gdpr@benuta.com".

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Meta als de exploitant van Facebook via het online contactformulier op https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


3. Gegevensverwerking wanneer u contact met ons opneemt


Wij verzamelen zelf persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld het contactformulier of messenger. Welke gegevens wij verzamelen wanneer u via het contactformulier contact met ons opneemt, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden gewist zodra wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid, voor zover er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren. Wij gaan ervan uit dat de verwerking is voltooid wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.


4. Gegevensverwerking voor statistische en marketingdoeleinden


Page Insights

Facebook verstrekt ons zogenaamde pagina-inzichten voor onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Dit zijn geaggregeerde gegevens die ons in staat stellen te begrijpen hoe mensen omgaan met onze site. Pagina-inzichten kunnen worden gebaseerd op persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met een bezoek aan of interactie met onze site en de inhoud ervan. Op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de voornoemde doeleinden door uw instellingen voor advertenties in uw Facebook-gebruikersaccount op https://www.facebook.com/settings?tab=adsdienovereenkomstig te wijzigen.


5. Rechten van de betrokkene


5.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

  • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
  • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
  • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
  • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
  • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
  • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
  • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

5.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.


6. Duur van de opslag van persoonsgegevens


De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, punt b), AVG, worden deze gegevens na het verstrijken van de opslagtermijnen routinematig gewist indien ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of indien wij niet langer een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG, tenzij wij dwingende redenen voor een beschermingswaardige verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn recht op bezwaar op grond van artikel 21, lid 2, AVG.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

*Valable pour tous les nouveaux abonnés* à la newsletter. Valable jusqu'au 14.2.2023. Pas de montant minimum de commande. Non combinable avec d'autres bons d'achat. Pas de paiement en espèces possible.