Livraison: actuel env. 3-4 jours ouvrables | Droit de retour étendu : 60 jours | Aide & Contacts
15 % sur les tapis de salon* | avec le code : HOME
00Tage 00Std 00Min 00Sek

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING OP INSTAGRAM

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon


1.1 In het volgende informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn in deze context alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Wij verzoeken u zorgvuldig na te gaan welke persoonsgegevens u via Instagram met ons deelt. Instagram maakt deel uit van de Meta-groep van ondernemingen en deelt infrastructuur, systemen en technologie met Meta en andere Meta-ondernemingen (https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp). Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat Meta de gegevens van de gebruikers van haar diensten opslaat (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) en deze ook voor zakelijke doeleinden kan gebruiken. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Meta op Instagram verwijzen wij naar het privacybeleid van Instagram op https://help.instagram.com/help/instagram/519522125107875/

Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en verdere verwerking door Meta. Bovendien is het ons niet duidelijk in welke mate, waar en hoe lang de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre Meta zich houdt aan bestaande verwijderingsverplichtingen, welke evaluaties en koppelingen met de gegevens worden gemaakt en aan wie de gegevens worden doorgegeven. Als u wilt voorkomen dat Meta persoonlijke gegevens verwerkt die u aan ons hebt verstrekt, kunt u op een andere manier contact met ons opnemen. Onze volledige contactgegevens vindt u in ons impressum op Instagram.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Duitsland, Tel: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, Fax: +49 (0) 228 - 96 96 89-5, e-mail: info@benuta.com, voor zover wij de door u via Instagram aan ons doorgegeven gegevens uitsluitend zelf verwerken. Voor zover de gegevens die u via Instagram aan ons doorgeeft ook of uitsluitend door Meta worden verwerkt, is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, naast ons ook de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.


2. Functionaris voor gegevensbescherming


U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken: "Dr. Ralf W. Schadowski, Krefelder Str. 121, 52070 Aachen, gdpr@benuta.com".

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Meta via het online contactformulier op https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


3. Gegevensverwerking wanneer u contact met ons opneemt


Wij verzamelen zelf persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld een contactformulier of messenger. Welke gegevens wij verzamelen wanneer u via het contactformulier contact met ons opneemt, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden gewist zodra wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid, voor zover er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren. Wij gaan ervan uit dat de verwerking is voltooid wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.


4. Rechten van de betrokkene


4.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

  • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
  • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
  • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
  • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
  • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
  • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
  • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

4.2 RECHT VAN BEZWAAR


WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

5) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, punt b), AVG, worden deze gegevens na het verstrijken van de opslagtermijnen routinematig gewist indien ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of indien wij niet langer een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG, tenzij wij dwingende redenen voor een beschermingswaardige verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn recht op bezwaar op grond van artikel 21, lid 2, AVG.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

*L'offre se termine le mardi 30 mai 2023 à 12h et s'applique à tous les articles du site https://www.benuta.ch/fr/special-offer.html. Pas de commande minimale. Non combinable avec d'autres bons de réduction. La publication commerciale du code de réduction (par exemple sur les sites ou blogs de coupons) n'est pas autorisée.